Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Zapewniamy Państwu w ramach świadczonych usług kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenia organizujemy w postaci wykładów, seminariów połączonych z warsztatami, bądź w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenia BHP Piaseczno województwo mazowieckie odbywają się w siedzibie Państwa firmy. Specjalnie dla Państwa potrzeb opracowujemy szczegółowe programy w oparciu, o które prowadzone są szkolenia. Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń a także tematykę prawa pracy. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Organizowane przez nas szkolenia mają dla pracowników charakter obligatoryjny.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenia wstępne ogólne przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa firmy. Tematyka szkolenia wstępnego ogólnego obejmuje między innymi:

  • zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze;
  • podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru;
  • postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe BHP

Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych:

  • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

szkolenia te przeznaczone są dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, zakładami prywatnymi, spółkami, urzędami,  oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

  • szkolenia okresowe dla pracodawców pełniących zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy
  • szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

szkolenia te adresowane są do wszystkich pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

  • szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

szkolenia te kierowane są do wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

  • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Sprawdź nasze inne szkolenia

Szkolenia pracowników z zakresu BHP – Kurs BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezwykle ważne w każdym miejscu pracy. Dlatego coraz więcej pracodawców decyduje się na przeprowadzenie szkoleń BHP dla swoich pracowników. Tradycyjne formy szkoleń, takie jak spotkania w sali konferencyjnej, są coraz częściej zastępowane nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak szkolenia BHP online czy szkolenia BHP przez internet.

Szkolenia BHP Online

Szkolenia BHP online mają wiele zalet. Przede wszystkim, pracownicy mogą uczestniczyć w nich z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. To znacznie ułatwia organizację szkoleń, zwłaszcza dla firm posiadających oddziały na terenie całego kraju. Ponadto, szkolenia BHP online są często interaktywne i zawierają różnorodne materiały szkoleniowe, takie jak prezentacje, filmy czy quizy, co pomaga w skutecznym przyswajaniu wiedzy.

Instruktaż BHP

Ważnym elementem szkoleń BHP jest instruktaż. Pracownicy powinni być dobrze zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wiedzieć, jak postępować w przypadku sytuacji awaryjnych. Instruktaż stanowiskowy jest szczególnie istotny, ponieważ dostosowuje się do konkretnych warunków pracy na danym stanowisku. Dzięki temu pracownicy są bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzą, jak unikać wypadków.

Przepisy i rozporządzenia BHP

Podczas szkoleń BHP omawiane są również ważne przepisy i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a pracownicy powinni przestrzegać zasad BHP. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu uświadomienie zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, jak istotne jest przestrzeganie tych przepisów oraz jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ich naruszenia.

Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników to kolejne ważne tematy omawiane podczas szkoleń BHP. W sytuacji awaryjnej każda osoba w miejscu pracy powinna wiedzieć, jak bezpiecznie opuścić budynek i jak udzielać pierwszej pomocy. Dlatego szkolenia BHP obejmują również naukę postępowania w przypadku pożaru, korzystania z gaśnic oraz udzielania podstawowej pomocy medycznej.

Ochrona zdrowia i życia w BHP

W ramach szkoleń BHP omawiane są różnorodne zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia i życia pracowników. Przedstawiane są zasady BHP, które obejmują m.in. stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, prawidłowe korzystanie z narzędzi i maszyn, a także postępowanie w przypadku nagłych sytuacji, takich jak wypadki czy ewakuacje. Instruktaż stanowiskowy jest szczególnie istotny, ponieważ dostosowuje się do specyfiki danego stanowiska pracy, uwzględniając ewentualne zagrożenia i wymogi bezpieczeństwa.

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas szkoleń BHP jest zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników. Pracownicy uczą się, jak rozpoznawać zagrożenia pożarowe, jak korzystać z gaśnic i innych środków przeciwpożarowych, a także jak skutecznie ewakuować się w sytuacji awaryjnej. Te umiejętności mogą okazać się nieocenione w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.

Materiały szkoleniowe

Podczas szkoleń BHP wykorzystuje się różnorodne materiały szkoleniowe, takie jak prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe czy interaktywne testy. Dzięki temu uczestnicy szkoleń mogą w praktyczny sposób zapoznać się z zagadnieniami BHP i lepiej je zrozumieć. Materiały szkoleniowe są opracowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, które regulują kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia z zakresu BHP, aby spełnić wymogi przepisów prawa. Szkolenia te mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Pracownicy z kolei mają obowiązek przestrzegania zasad BHP oraz korzystania z przekazanej wiedzy w codziennej pracy.

Sprawdź jakie szkolenia jeszcze oferujemy?