Wypadki przy pracy i w drodze do i z pracy

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym na pracodawcy ciąży obowiązek powołania zespołu powypadkowego, zadaniem którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

 • Oferujemy Państwu sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.).
 • Oferujemy pomoc przy dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych ze złożeniem dokumentacji powypadkowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest:

 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.;
 • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych;
 • określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości.


Dochodzenie przeprowadza pracodawca lub inny podmiot określony w przepisach prawnych.

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki:

 • Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy i innych organów (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny)
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
 • Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
 • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
 • Doręczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny)
 • Zarejestrowanie wypadku
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku do GUS
 • Określenie środków i wniosków profilaktycznych