Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Czym jest „ryzyko zawodowe”?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.) ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

W myśl Art. 226 znowelizowanego Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ponadto Pracodawca obowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących w Państwa firmie. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy między innymi w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zaproponowanie Państwu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających, bądź całkowicie eliminujących wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo, zdrowie i życie Państwa pracowników.

Należy pamiętać, iż ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadza się w chwili:

  • tworzenia nowych stanowisk pracy;
  • w momencie wprowadzenia zmian organizacyjnych, technologicznych na stanowisku pracy;
  • każdorazowo w chwili wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy;
  • w przypadku zastosowania środków ograniczających narażenie pracownika na uciążliwe i/lub szkodliwe czynniki środowiska pracy.

Sprawdź nasz inne szkolenia

Obowiązek pracodawcy – przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego

Pracodawcy mają obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy. Jest to nieodzowna procedura, mająca na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscach zatrudnienia.

Ocena ryzyka zawodowego jest niezwykle istotna dla organizacji pracy i zapewnienia właściwych warunków pracy. Przez analizę każdego z czynników środowiska pracy, pracodawca identyfikuje potencjalne zagrożenia i ryzyko związane z danym stanowiskiem pracy. Następnie podejmuje odpowiednie działania mające na celu ograniczenie ryzyka zawodowego.

Dokumenty oceny ryzyka zawodowego

Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego są dokumentem potwierdzającym dokonanie oceny. Powinny one uwzględniać zarówno czynniki środowiska pracy, jak i zastosowane środki profilaktyczne mające na celu poprawę warunków pracy. Pracodawca powinien uwzględnić również poziomy struktury organizacyjnej zakładu pracy, aby zapewnić spójność i skuteczność działań w zakresie zarządzania ryzykiem zawodowym.

W przypadku identyfikacji ryzyka związanego z danym stanowiskiem pracy, pracodawca jest zobowiązany do wprowadzenia niezbędnych środków profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego. Może to obejmować dostarczenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn i narzędzi, czy też dostosowanie ergonomii miejsca pracy.

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien być dostępny dla pracowników i odpowiednich organów, takich jak państwowa inspekcja pracy. Jest to ważne, aby zapewnić transparentność i odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wnioskiem jest, że przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych stanowi fundamentalny obowiązek pracodawcy. Ma to na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez poprawę warunków pracy i minimalizację ryzyka zawodowego.

Zobacz nasze inne szkolenia