Witamy na stronie BHP-MASTER.PL | dzisiaj jest czwartek, 2 grudnia 2021 roku.

Szkolenia BHP

Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Zapewniamy Państwu w ramach świadczonych usług kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenia organizujemy w postaci wykładów, seminariów połączonych z warsztatami, bądź w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenia odbywają się w siedzibie Państwa firmy. Specjalnie dla Państwa potrzeb opracowujemy szczegółowe programy w oparciu, o które prowadzone są szkolenia. Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń a także tematykę prawa pracy. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Organizowane przez nas szkolenia mają dla pracowników charakter obligatoryjny.

Szkolenie wstępne:

Szkolenia wstępne ogólne przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa firmy. Tematyka szkolenia wstępnego ogólnego obejmuje między innymi:

  • zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze;
  • podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru;
  • postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe:

Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych:

  • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

szkolenia te przeznaczone są dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, zakładami prywatnymi, spółkami, urzędami,  oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

  • szkolenia okresowe dla pracodawców pełniących zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy
  • szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

szkolenia te adresowane są do wszystkich pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

  • szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

szkolenia te kierowane są do wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

  • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych

szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia BHP, Ochrona Przeciwpożarowa
© 2004-2021 MASTER Krzysztof Chudy, Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 22, tel. 508-789-392 | Strony internetowe
valid CSS 2.1 valid XHTML 1.0 Transitional